CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN, TẬP TRUNG VÀO LĨNH VỰC KINH DOANH CỐT LÕI (2011 – 2018)

Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại sau khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008 – 2009) và sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các dự án đầu tư của khối tư nhân và nước ngoài, để tăng cường năng lực cạnh tranh, Tổng công ty đã tổ chức tái cơ cấu mô hình hoạt động, chuyển đổi từ mô hình vừa trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh vừa quản lý vốn sang mô hình quản lý không trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng tăng cường tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp, thoái vốn ngoài ngành nhằm tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị.

Ngày 5 tháng 2 năm 2013, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP ban hành Quyết định số 33/QĐ-VNS phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP theo đó chuyển các đơn vị hạch toán phụ thuộc thành các Công ty TNHH MTV, chấm dứt hoạt động của các chi nhánh kinh doanh và chuyển Trụ sở phía Nam thành Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 27/10/2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-VNS về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trong giai đoạn này, Tổng công ty tập trung đầu tư hoàn thiện chuỗi giá trị từ thượng nguồn (luyện thép từ quặng sắt, thép phế) đến hạ nguồn (cán thép, gia công sau cán) và nâng cao năng lực sản xuất thông qua các dự án trọng điểm như: hoàn thành và đư vào sản xuất Dự án mở rộng nâng công suất Vinakyoei (500.000 tấn phôi và thép cán/năm); Dự án đầu tư dây chuyền tôn mạ 150.000 tấn/năm của Tôn Phương Nam; Dự án mỏ sắt Quý Xa và Nhà máy Gang thép Lào Cai; Dự án Nhà máy cán thép Thái Trung (500.000 tấn thép cán/năm);…

Kết quả hoạt/ động tái cơ cấu, đầu tư trong giai đoạn này đã giúp Tổng công ty khắc phục được nhiều khó khăn, sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh liên tục được cải thiện từ năm 2015 đến 2018, đặc biệt năm 2017 ghi nhận sản lượng thép thành phẩm đạt mức kỷ lục 4,1 triệu tấn, cung cấp ra thị trường trên 4,8 triệu tấn phôi và thép thành phẩm các loại.


Triển khai chủ trương của Chính phủ về việc Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và Quyết định của Bộ Công thương (số 0256/QĐ-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2010) về việc cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Thép Việt Nam. Tổng Công ty đã triển khai các bước cổ phần hóa Tổng công ty theo quy trình, bắt đầu từ 01/01/2010 và đến ngày 18/4/2011 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 552/2011/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Thép Việt Nam. Ngày 20/9/2011 Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP. Từ 01/10/2011, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập, vận hành theo mô hình công ty mẹ – công ty con phù hợp với Luật doanh nghiệp 2005.
Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP là Tổng công ty nhà nước (Tổng công ty 91) đầu tiên thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi thành công doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp đa sở hữu. Cơ cấu tổ chức bộ máy được thiết lập theo đúng mô hình công ty cổ phần phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành khác.